Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají všech jazykových pobytů zprostředkovaných obchodní společností Horizonty, s.r.o. se sídlem Sportovní 411, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ 26 07 98 87, při provozování činnosti cestovní agentury.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „Podmínky“) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a obchodní společností Horizonty, s.r.o., v souvislosti s poskytováním služeb cestovní agentury.

I. Účastníky smluvního vztahu jsou:

 1. Společnost Horizonty, s.r.o. se sídlem Sportovní 411, 373 82 Boršov nad Vltavou, Česká republika, IČ 26 07 98 87, DIČ CZ26079887, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12697, která do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím svých vlastních prodejních míst - firemní kanceláře a internetové stránky www.horizonty.cz a www.horizonty.eu (dále jen „CAH“) a
 2. Zákazník, kterým se rozumí osoba, která uzavře s CAH cestovní smlouvu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena; Zákazníkem je i osoba, na kterou byl zájezd (dále též „jazykový pobyt“ nebo „pobyt“) převeden za podmínek stanovených v článku V. odst. 2 písm. l); Zákazníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba (dále jen „Zákazník“).

II. Předmět a vymezení smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zahraničních jazykových pobytů podle § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“. Jazykový pobyt znamená studium na partnerské škole CAH a s tím spojené služby, např. ubytování, společenský program, transfery atd.

III. Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi Zákazníkem a CAH v případě jazykových pobytů vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu. Obsah smlouvy o zájezdu je určen jejím vlastním textem, těmito všeobecnými podmínkami, internetovou prezentací, příp. jinou nabídkou a podmínkami dané jazykové instituce, organizující zahraniční jazykový pobyt, které jsou přiložené ke smlouvě jako její nedílná součást, když otázky neupravené v těchto dokumentech se řídí příslušnými právními předpisy.
 2. Je-li předmětem zájezdu pobyt žáka u hostitelské rodiny v jiném státě spojený s pravidelnou návštěvou školy ujednaný alespoň na dobu tří měsíců, zajistí CAH za součinnosti žáka jeho vhodné ubytování v hostitelské rodině, jakož i dohled nad ním a péči o něho podle obvyklých poměrů v zemi školního pobytu. Zároveň žákovi vytvoří předpoklady, aby mohl pravidelně navštěvovat školu.
 3. CAH nemá právo na odstupné, odstoupí-li Zákazník od smlouvy před zahájením školního pobytu proto, že mu CAH nesdělila ani v předstihu dvou týdnů:
  1. jméno a adresu hostitele, u něhož bude žák po příjezdu ubytován, a
  2. jméno a adresu pověřené osoby (koordinátora) v zemi školního pobytu, u níž lze požadovat pomoc, a údaj o možnosti spojit se s ní.
 4. CAH nemá právo na odstupné, pokud Zákazník odstoupil od smlouvy proto, že CAH žáka na pobyt náležitě nepřipravil.
 5. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v průběhu školního pobytu; CAH náleží ujednaná odměna snížená o ušetřené náklady. CAH učiní opatření nutná k dopravě Zákazníka zpět; Zákazník uhradí CAH zvýšené náklady s tím spojené.
 6. Právo na plnění podle odstavce 5 CAH nemá, odstoupil-li Zákazník od smlouvy pro porušení povinnosti ze strany CAH.

IV. Cenové a platební podmínky

 1. Zákazník je povinen uhradit cenu jazykového pobytu před jeho zahájením. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den složení hotovosti nebo připsání platby na účet CAH.
 2. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
  1. Konečná cena je stanovena na základě ceny vypočítané v relevantní cizí měně dle ceníku CAH. Tato cena je přepočtena na české koruny dle kurzu „deviza prodej“ financující banky CAH. Je použito kurzu, který je platný v den vystavení daňového dokladu.
  2. U jazykových pobytů je Zákazník povinen nejpozději 7 dní po vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je Zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením jazykového pobytu. Při porušení tohoto závazku má CAH právo od smlouvy o zájezdu odstoupit. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením jazykového pobytu je Zákazník povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu.

V. Práva a povinnosti zákazníka

 1. K základním právům Zákazníka patří zejména:
  1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
  2. právo vyžadovat od CAH informace o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
  3. právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,
  4. právo kdykoliv před zahájením jazykového pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII,
  5. právo na reklamaci vad a jejich vyřízení,
  6. právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
  7. u jazykových pobytů právo na poskytnutí dalších informací o všech skutečnostech, které jsou pro Zákazníka důležité a které jsou CAH známy, nejpozději 7 dnů před zahájením jazykového pobytu, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo jiné nabídce,
  8. u jazykových pobytů právo písemně CAH oznámit, že se místo Zákazníka jazykového pobytu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení; na základě tohoto oznámení je Zákazník povinen uhradit poplatek vztahující se ke změně této osoby, který je stanoven individuálně dle podmínek partnerské jazykové instituce. V případě, že Zákazník toto právo na změnu v osobě účastníka jazykového pobytu chce uplatnit, je povinen dodržet postup dle odst. 2, písm. l) tohoto článku.
 2. K základním povinnostem Zákazníka patří zejména:
  1. poskytnout CAH součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět údaje ve smlouvě o zájezdu vyžadované CAH, vč. jakýchkoliv změn takových údajů,
  2. předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se jazykového pobytu zúčastní Zákazník mladší 18 let,
  3. bez zbytečného odkladu sdělovat CAH své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,
  4. převzít od CAH doklady potřebné pro čerpání služeb se všemi požadovanými doklady,
  5. mít u sebe všechny platné doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i pro tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno), příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat,
  6. splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou tyto povinnosti stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy,
  7. řídit se pokyny organizátora jazykového pobytu a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v zemi, kde Zákazník pobývá, vč. předpisů dopravců, partnerské školy a ubytovatelů,
  8. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních Zákazníků, dodavatelů služeb nebo CAH a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
  9. zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních Zákazníků,
  10. dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb dle článku IX.,
  11. v případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy CAH oznámit a zaplatit odstupné dle článku VIII,
  12. v případě, že Zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka jazykového pobytu dle odst. 1, písm. h) tohoto článku je povinen:
   • oznámení učinit písemně a doručit na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah,
   • k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového Zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a těmito všeobecnými podmínkami a že souhlasí se zpracováváním jeho osobních údajů dle článku XI. těchto podmínek,
   • k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového Zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na jazykovém pobytu, pokud jsou tyto podmínky definovány
    ve smlouvě o zájezdu nebo jiné nabídce.
 3. K povinnostem Zákazníků - právnických osob mimo jiné dále patří:
  1. seznámit své účastníky se Všeobecnými smluvními podmínkami CAH, jakož i s dalšími informacemi, které od CAH obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb;
  2. zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti Zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

VI. Práva a povinnosti CAH

 1. K právům a povinnostem Zákazníků, uvedeným v článku V., se vztahují přiměřeně odpovídající práva a povinnosti CAH.
 2. CAH je povinna pravdivě a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro Zákazníka důležité a které jsou CAH známy.
 3. CAH není povinna poskytnout Zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
 4. Práva a povinnosti CAH jsou uvedeny v OZ.

VII. Změna smlouvy

 1. Nutní-li vnější okolnosti CAH změnit podmínky pobytu, navrhne Zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena pobytu, uvede CAH v návrhu i výši nové ceny.
 2. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; pro toto odstoupení stanovuje CAH lhůtu 6 dnů, která musí skončit před zahájením pobytu. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.
 3. CAH může zvýšit cenu pobytu, pokud se zvýší do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení pobytu
  1. cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,
  2. platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně pobytu, nebo
  3. směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny pobytu v průměru o více než 10 %.
 4. Splňuje-li třetí osoby podmínky účasti pobytu, může jí Zákazník smlouvu postoupit.
 5. Změna v osobě Zákazníka je vůči CAH účinná, doručí-li jí postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na pobytu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením pobytu; kratší lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením pobytu.
 6. Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny pobytu a k úhradě nákladů, které CAH v souvislosti se změnou Zákazníka vzniknou.
 7. Pokud odešle CAH oznámení o zvýšení ceny Zákazníkovi později než 21. den před zahájením pobytu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

VIII. Odstoupení od smlouvy a odstupné

 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením pobytu vždy.
 2. CAH může před zahájením pobytu od smlouvy odstoupit, byl-li pobyt zrušen, anebo porušil-li Zákazník svoji povinnost.
 3. Odstoupil-li Zákazník od smlouvy v případě, že nesouhlasil se změnou smlouvy (§ 2531 odst. 2 OZ), nebo zrušila-li CAH pobyt z jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníkem, nabídne CAH Zákazníkovi náhradní pobyt celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CAH takový pobyt nabídnout.
 4. Dohodnou-li se strany o náhradním pobytu, nemá CAH právo zvýšit cenu, i když je náhradní pobyt vyšší jakosti. Je-li náhradní pobyt nižší jakosti, vyplatí CAH Zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.
 5. Zruší-li CAH pobyt ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, uhradí Zákazníkovi penále ve výš i 10 % z ceny pobytu. Právo Zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
 6. CAH se zprostí povinnosti k úhradě penále a náhrady škody důkazem, že pobyt byl zrušen vzhledem k vyšší moci a v případě, kdy je uskutečnění pobytu podmíněno dosažením určitého počtu Zákazníků, kterého nebylo dosaženo (§ 2528 odst. 1 OZ).
 7. Odstoupí-li od smlouvy Zákazník z jiného důvodu, než je poručení povinnosti CAH, zaplatí CAH odstupné uvedené v potvrzení o pobytu nebo ve smlouvě o zájezdu nebo v těchto podmínkách, které činí:
  1. 46 a více dní - skutečně vzniklé náklady CAH, nejméně však 3000,- Kč za osobu u jazykového pobytu,
  2. 45 až 30 dní - skutečně vzniklé náklady CAH, nejméně však 20% z předem stanovené ceny, avšak u jazykového pobytu minimálně 4000,- Kč za osobu,
  3. 29 až 15 dní - skutečně vzniklé náklady CAH, nejméně však 50% z předem stanovené ceny, minimálně 5000,- Kč na osobu,
  4. 14 až 7 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z předem stanovené ceny,
  5. 6 a méně dní - 100% z předem stanovené ceny.

  U skupin s pěti a více osobami se k výše uvedeným lhůtám odstoupení od smlouvy připočítává 10 kalendářních dní.

 8. Stejné odstupné Zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy CAH pro porušení povinnosti Zákazníka.
 9. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy proto, že CAH porušuje svoji povinnost, nemá Zákazník povinnost platit odstupné. To platí i tehdy, nebyl-li Zákazníkovi poskytnut náhradní pobyt.

IX. Nároky z vad (reklamace)

 1. Nemá-li pobyt vlastnosti, o kterých CAH Zákazníka ujistil nebo které Zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí CAH nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.
 2. Nezjedná-li CAH nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu Zákazník určí, může si Zákazník zjednat nápravu sám a CAH mu nahradí účelně vynaložené nákly. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CAH odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu Zákazníka.
 3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady pobytu a nepřijme-li CAH opatření, aby pobyt mohl pokračovat, nebo odmítne-li Zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistní CAH na své náklady přepravu Zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.
 4. Nelze-li pokračování pobytu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí CAH Zákazníkovi rozdíl v ceně.
 5. Zajistí-li CAH pokračování pobytu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.
 6. Má-li pobyt vadu a vytkl-li ji Zákazník bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li Zákazník vadu pobytu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže CAH namítne, že Zákazník své právo neuplatnil ani do 1 měsíce od skončení pobytu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala.

X. Pojištění

 1. Součástí zahraničních jazykových pobytů a služeb cestovního ruchu zajištěných ze strany CAH není pojištění Zákazníka pro cesty a pobyt, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu ani pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
 2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu včetně pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy prostřednictvím CAH. CAH na vyžádání Zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.
 3. Pokud Zákazník nevyužije možnosti uzavřít pojištění pro cesty a pobyt, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu ani pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady s odstoupením od smlouvy prostřednictvím CAH nebo pokud Zákazník nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy, bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.

XI. Zvláštní ustanovení

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že CAH zpracovává osobní údaje svých Zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to po dobu 5 (pěti) let od udělení souhlasu. Zákazník prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že je poskytuje dobrovolně. Totéž platí i pro případy postoupení smlouvy.
 2. Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro případy zprostředkování je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 1, telefon 00420 296 366 360, IČ 00 02 08 69, www.coi.cz.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 3. 2017.