Věnujte, prosím, pozornost následující informaci ohledně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) ke dni 25. května 2018.

Rádi bychom Vás informovali, společnost Horizonty, s.r.o., se sídlem Sportovní 411, Boršov nad Vltavou, PSČ 373 82, IČO: 26079887, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12697 (dále jen „Správce") věnuje maximální možnou pozornost ochraně Vašich osobních údajů a všech dat, se kterými nakládá. Kromě nařízení EU 2016/679 se řídí dalšími obecně závaznými právními předpisy a závaznými interními předpisy.

Veškeré údaje, které Horizonty, s.r.o. shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou umístěny zde.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení účastníka (v případě osoby mladší 18 let jméno a příjmení jeho zákonného zástupce), adresa místa trvalého pobytu účastníka (v případě osoby mladší 18 let adresu místa trvalého pobytu jeho zákonného zástupce);
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení písemností, fakturační adresa;
 3. údaje o zvoleném kurzu nebo objednaných službách, které jste si u nás objednali, způsobu platby.

Účel zpracování osobních údajů:

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2. na základě Vašeho souhlasu.

Účely zpracování

 1. Pokud se u nás Vy nebo své dítě přihlásíte do kurzu nebo si u nás objednáte službu nebo s námi uzavřete jinou smlouvu

V případě, že se u nás přihlásíte do kurzu, anebo přihlásíte své dítě, nebo si u nás objednáte službu nebo s námi uzavřete jinou smlouvu, provádíme následující zpracování:

1) Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud se u nás přihlásíte do kurzu, anebo přihlásíte své dítě, nebo si u nás objednáte službu nebo s námi uzavřete jinou smlouvu, zpracováváme Vaše osobní údaje, popř. osobní údaje Vašeho dítěte za účelem splnění Vaší objednávky, v případě jiné smlouvy pak za účelem plnění této smlouvy.

Vaše osobní údaje, popř. osobní údaje Vašeho dítěte použijeme zejména:

 • abychom s Vámi a Vaším dítětem mohli v rámci plnění našich závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy komunikovat;
 • pro potřeby platby za objednaný kurz nebo službu;
 • v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění;
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte.

Pro tento účel osobní údaje používáme a uchováváme po dobu trvání smlouvy, nejdéle však po dobu nezbytně nutnou podle účelu zpracování a podle ostatních povinností vyplývajících pro nás z obecně závazných právních předpisů či individuálních povinností vyplývajících pro nás.

2) Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud se stanete naším klientem, přihlásíte se do kurzu, nebo si u nás objednáte nějakou službu nebo s námi uzavřete jinou smlouvu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme Vaše údaje po dobu trvání lhůty 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zabývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o zvoleném kurzu, objednaných službách za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3) Zpracování na základě plnění právních povinností 

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud zboží objednáte jako fyzická osoba).
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz.

Pro tyto účely používáme osobní údaje po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

 1. Pokud nám udělíte svůj souhlas

Pokud dosud nevyužíváte naše služby (nejste naším klientem, nemáte s námi uzavřenou smlouvu, ani jste u nás dosud neobjednali žádnou službu) a při poskytnutí svých údajů nám udělíte svůj souhlas, můžeme Vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, sdělit Vám naše nabídky po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou. Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování do okamžiku tohoto odvolání.

Zpracování Vašich osobních údajů:

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, a to v rámci plnění našich zákonných povinností jsme povinni předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům, jsme-li k tomu vyzváni.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů:

 1. externí účetní;
 2. spolupracující společnosti;
 3. externí advokátní kancelář;
 4. zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové, IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery;

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci přihlášky do kurzu, objednávání zboží nebo služeb nebo v rámci komunikace s námi. V některých případech jsme oprávněni získávat osobní údaje z veřejných registrů. Jedná se zejména o situace, kdy uplatňujeme své oprávněné zájmy, zejména zájem jednat obezřetně.

Vaše práva při zpracování osobních údajů:

Při zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva:

 1. Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 1. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

 1. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme;
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte, prosím, na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

 1. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
 1. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 1. Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.